Kinh Pháp Bảo Đàn

Lục Tổ Huệ Năng

Tỳ Kheo Thích Duy Lực

Dịch và Lược Giải

------------------------------------------------

Lời Dịch Giả

Phẩm Tựa

Phẩm Bát Nhã

Phẩm Nghi Vấn

Phẩm Định Huệ

Phẩm Tọa Thiền

Phẩm Sám Hối

Phẩm Cơ Duyên

Phẩm Đốn Tiệm

Phẩm Hộ Pháp

Phẩm Phó Chúc